Elle Bulgaria May 2016 Bulgaria Nymph Chandelier Article PRESS by Koket
  • Elle Bulgaria May 2016 cover by Koket
  • Elle Bulgaria May 2016 cover by Koket
Elle Bulgaria | May 2016 | Bulgaria
  • Ефеkгnът на nenepygama


  • ини, не>kни u цветни — nenepygume завnаgяха света на gизайна този сезон. Тренgът Веgнага ни стана фаворит не само защото Внася kpacomama на npupogama y goMa, наnомняйkи ни за nponemma, но u защото gaBa Възмо>k- ност ga ce насnа>kgaBaмe на съВършените насеkоми, без ga ce nритесняВаме, че Bceku момент ще изnетят. Сега интериорните gизайнери nраВят cmъnka нanpeg u осВен nознатите manemu u cmukepu за стена наnагат u ВgъхноВяВа- щи akcecoapu за gома. Което nъk gokaзBa, че nenepygume могат ga изгnе>kgam на място kakmo u kъgemo u ga ru Вмъkнем В интериора. ТоВа, koemo трябВа ga имаме npegBug, e, че с тях не биВа ga ce npekanяBa. Поgбирайте go6pe u самия gизайн на npegмemume за gома, защото nоняkога nenepygume могат ga nреминат границата на kича. Заnагайте на изчистените Варианти, без много цВетоВе u gemaйnu, осВен ako не стаВа Въnрос за gemcka стая. Все nak, не е ну>kно В gома Bu ga npu- състВа цяnата фnора u фауна, okono kоято kръ>kam nenepygume B npupogama.

    От таВана: Влюбени сме 8 nолилея на Nymph на Koket (www.bykoketcom), koйmo е наnра8ен от gecemku nene pygu. Преkрасен аkцент наg траnезарната маса!

    View more details about:

    Nymph Chandelier